Allmänna villkor

Allmänna villkor för Ridå Location Rekvisita AB, org.nr 559205-2715

Senast uppdaterade: [09/30/2019]

1.1       Dessa allmänna villkor (nedan benämnda ”Villkoren”) gäller mellan dig och Ridå Location Rekvisita AB, 559205-2715 (nedan benämnt ”Ridå”, ”Vi” och/eller ”Oss”) vid användande av samtliga tjänster som Ridå tillhandahåller via den webbaserade applikationen (”Applikationen”). Ridå är en webbplattform där privatpersoner och företag kan hyra och hyra ut platser och rekvisita, t.ex. hus, kontor, bilar, konst, möbler, eller annan lös egendom att användas i samband med kreativa projekt. Exempel på sådana kreativa projekt kan vara filmproduktioner och fotograferingar. De personer eller bolag som hyr ut hyresobjekt kallas ”Uthyrare” och den som önskar hyra hyresobjekt kallas ”Hyrestagare”. Ridås webbplattform benämns nedan som ”Tjänsten”. Uthyrare och Hyrestagare benämns gemensamt som ”Användare”, ”Du” och/eller ”Dig”.

1.2       Villkoren beskriver Tjänsten och vad som gäller för Dig som Användare och vilka rättigheter och skyldigheter Du respektive Vi har. Villkoren reglerar endast avtalsförhållandet mellan Ridå, inklusive dess eventuella underleverantörer och samarbetspartners, och Användaren. Ridå är inte i något fall part i avtalsförbindelse mellan Uthyrare och Hyrestagare, utan fungerar endast som förmedlare av kontakt mellan Användare.

1.3       Observera att Villkoren utgör fullständig reglering av alla frågor som Villkoren berör. Ridå förbehåller sig rätten att uppdatera och revidera Villkoren. Uppdateringar meddelas Användare via meddelande i Applikationen eller via e-post till den e-postadress som Användare angivit vid registrering.

2.1       Ridå erbjuder Användare en möjlighet att nyttja Tjänsten genom att registrera sig. Registrering är endast möjlig för fysiska personer som är över arton (18) år eller innehar målsmans godkännande samt juridiska personer varvid representant för den juridiska personen ska kunna visa upp dokumentation som intygar att representanten har behörighet att teckna firman i den juridiska personen och binda denna i enlighet med Villkoren. Genom att registrera dig som Användare i Applikationen och använda Tjänsten, bekräftar Du att Du har läst och accepterar Villkoren.

2.2       Användare registrerar sig för Tjänsten i Applikationen genom att identifiera sig med Mobilt BankID och därmed godkänna Villkoren. Användare ansvarar själv för att de uppgifter som lämnas vid registrering är korrekta och uppdaterade samt att dessa uppgifter hålls uppdaterade vid behov. Användare kan kontrollera och uppdatera sina användaruppgifter i Applikationen under fliken ”Profil”.

2.3       Ridå förbehåller sig rätten att vid misstanke om missbruk av Tjänsten, eller Användares underlåtenhet att följa Villkoren, kontrollera Användarens eventuella korrespondens med andra Användare via Applikationen samt att säga upp Användarens medlemskap med omedelbar verkan.

2.4       För att kunna använda Tjänsten måste Uthyrare skapa ett konto för Stripe Connect hos Ridås samarbetspartner Stripe (www.stripe.com). Via det kontot sker betalning till Uthyraren samt betalning för Tjänsten.

3.1       Annonsering via Tjänsten får endast ske av fysiska och juridiska personer som är behöriga att ingå avtal enligt vad som anges i dessa Villkor.

3.2       Annonsering ska ske på svenska, danska, norska eller engelska.

3.3       Det är endast tillåtet att annonsera om uthyrning av hyresobjekt. Ren marknadsföring är inte tillåten. Att genomföra betalning utanför Tjänsten anses som ren marknadsföring.

3.4       Endast ett hyresobjekt per annons och en endast en annons per hyresobjekt är tillåten.

3.5       Uthyraren är ansvarig för att de uppgifter som lämnas i annons som publiceras i Applikationen är korrekta, aktuella, fullständiga och inte strider mot gällande lagar eller regler.

3.6       Annonsen ska placeras av Uthyraren i bäst lämpad kategori i Tjänsten. Det är inte tillåtet att placera samma annons i flera kategorier.

3.7       Rubriken och annonstexten ska tydligt beskriva ifrågavarande hyresobjekt, endast sökord godkänns alltså inte. Övrig information som beskrivning av eventuell juridisk persons verksamhet eller generellt utbud tillåts inte i annonsen och inga externa länkar får förekomma i annonsen.

3.8       Det är inte tillåtet att annonsera om orealistiska erbjudanden. Ridå förbehåller sig rätten att neka eller avbryta publicering av annonser som enligt Ridå är att bedöma som felaktiga och/eller orealistiska. Slumpmässiga kontroller, eller kontroller initierade av anmälningar från Användare, av annonser genomförs fortlöpande av Ridå.

3.9       Annonsering via Tjänsten ska vara etiskt korrekt. Det är således inte tillåtet att lägga upp annonser som kan verka stötande eller kränkande för folkgrupper och/eller enskilda individer innehållandes till exempel, men inte begränsat till, pornografiska eller politiska budskap, prostitution, alkohol, narkotika, tobak, läkemedel, vapen etc.

3.10    Användaren ansvarar själv för att villkoren i detta Avsnitt 3 inte överträds vid annonsering.

3.11    Ridå förbehåller sig rätten att göra sådana ändringar eller justeringar av annonsen som Ridå anser krävs för att uppfylla dessa Villkor. Sådana ändringar kan, men behöver inte, meddelas Användare.

4.1       Uthyraren garanterar i och med publicering av annonsen att denne har rätt att hyra ut hyresobjektet.

4.2       Uthyraren ansvarar för att hyresobjektet som hyrs ut annonseras på ett korrekt sätt som återspeglar hyresobjektets verkliga skick och användningsområden. Uthyraren ansvarar vidare för att hyresobjektet kan lämnas ut/tillträdas och returneras/avlämnas på överenskommen tid.

4.3       Uthyrare och Hyrestagare ansvarar för att kontrollera giltigheten avseende respektive Användares legitimation innan utlämning/tillträde eller leverans av hyresobjekt.

4.4       Uthyrare ansvarar för att hålla hyresobjektet samt eventuell kringutrustning därtill försäkrat om hyresobjektet inte inkluderas av Ridås försäkring. Uthyrare ansvarar även för att tillse att försäkringen omfattar uthyrning av hyresobjektet. Detta gäller under hyresperioden. Uthyraren ansvarar vidare för att, när så krävs, inhämta godkännande från sitt försäkringsbolag för att hyra ut hyresobjektet.

4.5       Uthyraren ansvarar för betalning av skatt och andra avgifter som kan uppstå vid uthyrning. Det åligger Uthyraren själv att ta reda på vilka skatteregler som är tillämpliga vid uthyrning av olika hyresobjekt.

4.6       Hyrestagaren ansvarar för att ta väl hand om hyresobjektet och att i möjligaste mån återlämna/avlämna det i samma skick som det hämtades. Skulle Hyrestagaren åsamka skada på hyresobjektet genom vårdslöshet är Hyrestagaren ersättningsskyldig till Uthyraren för de kostnader som uppstår i syfte att återställa hyresobjektet alternativt att ersätta hyresobjektet med ett objekt av samma funktion och kvalitet, alternativt återställa hyresobjektet i det skick som var innan uthyrningen.

4.7     Genom att boka ett hyresobjekt i enlighet med Punkt 5.1 nedan godkänner Hyrestagaren de avbokningsvillkor som finns angivna i respektive annons.

4.8       Eventuella villkor för avbokning bestäms mellan Uthyraren och Hyrestagaren. Vid behov kan villkor för avbokning införas i avtalet mellan parterna.

4.9       Om Hyrestagaren inte hämtar ut/tillträder ett bokat hyresobjekt debiteras det fulla hyresbeloppet härom. Om en Hyrestagare lämnar tillbaka/avlämnar hyresobjektet för sent, debiteras hyra för den tiden som hyresobjektet är försenat.

4.10    Om förseningen vid tillbakalämnande av hyresobjektet uppgår till mer än 100% av den initiala hyresperioden, dock minst tio (10) dagar, ska hyresobjektet betraktas som stulet och Hyrestagaren debiteras för kostnaden att ersätta det stulna hyresobjektet.

5.1       En bokning av annonserat hyresobjekt uppstår när Hyrestagare bekräftar bokning av hyresobjektet, genom att identifiera sig med Mobilt BankID och därefter betalar hyresbeloppet i enlighet med Punkt 6.1 nedan. En bokningsbekräftelse skickas därefter via e-post till såväl Uthyrare som Hyrestagare vari framgår överenskommen hyresperiod, hyresbelopp, avbokningsvillkor samt övriga villkor för uthyrningen. Informationen i bokningsbekräftelsen finns även tillgänglig för Användare i Applikationen.

5.2       Leverans, upphämtning eller tillträde av hyresobjekt ska ske i enlighet med Uthyrares och Hyrestagares inbördes överenskommelse i samband med att bokning sker.

6.1       Betalning av hyresbeloppet sker i samband med bokningen via Tjänsten och hanteras via Ridås samarbetspartner Stripe (www.stripe.com). Betalning sker i Applikationen med debet- eller kreditkort från Visa, MasterCard eller American Express. All data som hanteras i samband med betalning är krypterad.

6.2       Vid betalning dras hyresbeloppet från det debet- eller kreditkort som Hyrestagaren angett i samband med bokning enligt Punkt 5.1 ovan. Ridå förvarar hyresbeloppet för Hyrestagarens respektive Uthyrarens räkning under hela uthyrningsperioden. Hyresbeloppet överförs sedan till ett av Uthyraren angivet bankkonto, efter avdrag för Ridås serviceavgift enligt Punkt 7 nedan, senast sju (7) dagar efter uthyrningsperiodens slut.

6.3       Om Uthyraren inte levererat, lämnat ut eller berett tillträde till bokat hyresobjekt till Hyrestagaren på angiven dag och Hyrestagaren kan visa på att så inte skett kommer Ridå, för det fall Hyrestagaren och Uthyraren inte överenskommer om ny dag för leverans, utlämning eller tillträde inom sju (7) dagar från bokningsdagen, att återföra hyresbeloppet till Hyrestagaren.

6.4       Vid avbokad uthyrning återbetalas pengar till Hyrestagaren i enlighet med avbokningsvillkoren. När avbokning skett skickas ett ärende direkt till vår samarbetspartner Stripe som hanterar återbetalningen. Det tar oftast mellan 5-10 dagar till dess att återbetalningen genomförs och pengarna finns tillgängliga på Uthyrarens konto igen.

7.1       Ridå tar ut en serviceavgift för de bokningar som sker via Tjänsten. Serviceavgiften uppgår till 20 % av mellan Användarna överenskommet hyresbelopp. Ridå äger rätt att ändra serviceavgiften genom ändring av dessa Villkor.

7.2       Användare som undviker att betala serviceavgift (t.ex. genom att ta betalt utanför Tjänsten) kan sägas upp enligt punkt 12.1.

8.1       Avbokning av bokat hyresobjekt kan ske av Hyrestagare i enlighet med de avbokningsvillkor som valts för hyresobjektet enligt punkt 4.8 ovan.

8.2       Uthyraren och Hyrestagaren har rätt att avboka en bokning på grund av omständigheter som Uthyraren eller Hyrestagaren själv inte kunnat förutse eller råda över (force majeure).

8.3       Eventuella reklamationer, invändningar och krav på ersättning med anledning av uthyrningen eller hyresobjektet hanteras mellan Hyrestagare och Uthyrare.

9.1       Användare åtar sig att använda Tjänsten i enlighet Villkoren.

9.2       Användare ansvarar för att användaruppgifter hålls hemliga och att tillgång till Användares identifieringsmetod inte lämnas ut till annan. Användare får inte heller tillåta, direkt eller indirekt, att utomstående använder Tjänsten i dennes namn. Om Användare har anledning att misstänka att någon obehörig har tillgång till dennes användaruppgifter och/eller identifieringsmetod ska sådan Användare omedelbart kontakta Ridå så att Ridå kan spärra aktuell Användares konto i väntan på utredning.

9.3       Användare ansvarar för samtliga uppgifter som publiceras via Tjänsten. Detta innebär att Användare ska tillse att de uppgifter som lämnas vid registrering eller annars via Tjänsten är korrekta och att utlämnandet av dessa uppgifter inte på något sätt strider mot tillämplig lag eller Villkoren.

9.4       Användare åtar sig att inte använda uppgifter erhållna via Tjänsten för annat ändamål än kontakt med andra Användare. Det är således inte tillåtet att lämna ut övriga Användares kontaktuppgifter eller andra uppgifter om dessa till tredje man.

9.5       Användare garanterar att Användare innehar alla nödvändiga rättigheter till sådant innehåll som en Användare skapar och/eller lägger upp i Applikationen som t.ex. bilder, filmer och annonstexter (”Användargenererat innehåll”), antingen genom att själv ha skapat det Användargenererade innehållet, eller genom att skaparen av sådant Användargenererat innehåll gett sitt tillstånd till Användaren att använda det Användargenererade innehållet i Applikationen i enlighet med Villkoren.

9.6       Genom att lägga upp Användargenererat innehåll ger Användare Ridå en oinskränkt rätt att fritt förfoga över det Användargenererade innehållet, genom att till exempel bearbeta, formatanpassa, lagra eller kopiera det och göra det tillgängligt för allmänheten och att vidareupplåta dessa rättigheter till eventuella samarbetspartners. Ridå får även använda det Användargenererade innehållet i marknadsföringssyfte. Ridås rättigheter kvarstår även efter att en annons har raderats.

9.7       Ridås användande av det Användargenererade innehållet ger inte upphov till något krav på ersättning från Användare.

9.8       Ridå äger rätt att ta bort uppgifter som Användare lämnar i Applikationen, i syfte att uppfylla sina skyldigheter enligt lag (1998:112) om elektroniska anslagstavlor.

9.9       Ridå äger vidare rätt att utan föregående varning stänga av Användare från nyttjande av Tjänsten tills vidare om misstanke finns om otillbörlig användning av Användares användaruppgifter eller om uppgifter som Användare lämnat förefaller strida mot tillämplig lag eller om Användare annars bryter mot Villkoren.

9.10    Användare kan hållas ansvarig för förlust och skada som drabbar Ridå eller någon annan till följd av Användares brott mot Villkoren eller tillämplig lag eller till följd av annat vårdslöst beteende.

9.11    Ridå äger rätt att vid behov begära kreditupplysning från tredje part på Användare.

10.1    Ridå strävar efter att tillse att Tjänsten är tillgänglig tjugofyra (24) timmar om dygnet. Ridå bär dock inget ansvar om hela eller delar av Tjänsten är otillgängliga vid någon tidpunkt eller under någon period, oavsett orsak.

10.2    Åtkomsten till Tjänsten kan tillfälligt och utan förvarning komma att avbrytas vid händelse av systemfel, underhåll, reparation eller av andra skäl som är utom Ridås kontroll.

10.3    Ridå strävar efter att tillse att all information i Applikationen är i allt väsentligt korrekt. Ridå garanterar emellertid inte riktigheten eller fullständigheten i innehållet i Applikationen. Ridå kan när som helst och utan förvarning komma att genomföra förändringar av i Applikationen.

10.4    Innehållet i Applikationen tillhandahålls ”i befintligt skick” och Ridå utfäster inga garantier avseende innehållet.

10.5    Ridå kommer att samarbeta fullt ut med alla myndigheter och följa alla domstolsbeslut som förordnar om utelämnande av personuppgifter om eller platsinformation för någon som publicerat innehåll i strid Villkoren.

11.1    Ridå friskriver sig härmed, i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, från ansvar för direkta och indirekta skador och/eller förluster eller skador som uppstått för Användare eller för någon tredje part i samband med användandet av eller hinder vid användandet av Tjänsten oavsett hur skadan uppstår och oavsett om skadan orsakas genom vårdslöshet, kontraktsbrott eller på annat sätt.

11.2    Ansvarsbegräsningen i detta Avsnitt 11 ändrar eller inskränker inte en Användares rättigheter som konsument och utesluter eller begränsar inte ansvar i sådan utsträckning som inte är tillåtet enligt tillämplig lag.

11.3    Ansvarsbegränsningen avgränsar inte Ridå från att vid tillfällen när Ridå finner det lämpligt kompensera Användare eller tredje part för förlust och/eller skador som uppstått i samband med användandet av Tjänsten.

12.1    Ridå äger rätt att, efter eget godtycke och utan föregående varning, begränsa en Användares åtkomst till Tjänsten och/eller förvägra all korrespondens med en Användare för det fall att:

 1. a) det sker en regulatorisk förändring som begränsar Ridås förmåga att erbjuda åtkomst till Tjänsten;
 2. b) någon händelse utanför Ridås kontroll förhindrar Ridå att erbjuda åtkomst till Tjänsten innefattande, men inte begränsat till, tekniska problem, kapacitetsproblem och kommunikationsproblem; eller
 3. c) Ridå anser att en Användare missbrukar Tjänsten eller på annat sätt agerar i strid med Villkoren.
 4. d) Ridå anser att en Användare inte har tillräckligt bra kredit för att använda Tjänsten.

13.1    Användandet av Tjänsten innefattar behandling av personuppgifter för olika ändamål. Ridå är personuppgiftsansvarig för all behandling av personuppgifter som Ridå, eller annan på uppdrag av Ridå, utför inom ramen för Tjänsten. Personuppgifter är information vilken direkt eller indirekt kan hänföras till en person, exempelvis namn och adress. Kontaktuppgifter till Ridå finner du längst ner i denna information.

13.2    Genom att acceptera Villkoren samtycker Användare till att Ridå behandlar

(i) kontaktuppgifter såsom namn, e-post, telefonnummer, adress och personnummer,
(ii) betalningsuppgifter såsom betal- eller kreditkort eller bankkonto för utbetalning,
(iii) geografisk position såsom koordinater,
(iv) detaljerad orderhistorik inklusive kvitton och tidpunkter,
(v) IP-adress, och
(vi) användarinformation, om Användare för de ändamål som anges under punkt 13.3 nedan.

13.3    Ridå kan komma att använda, sammanställa, bearbeta och analysera den information som beskrivits ovan under punkt 13.2 ovan för att administrera Användares konto hos Ridå, för att marknadsföra Ridå och Ridås eventuella samarbetspartners produkter och tjänster, för att analysera Användares användning av Tjänsten, för att säkerställa Tjänstens tekniska funktionalitet samt för att uppfylla skyldigheter enligt lag eller förordning.

(i) Kontaktuppgifter används för att skapa ett konto hos Ridå samt en uthyres annons.
(ii) Betalningsuppgifter används för att kunna ta emot betalning för hyresobjekt eller för att kunna göra en utbetalning vid uthyrt hyresobjekt.
(iii) Geografisk position används för att kunna visa hyresobjekt närmast dig eller närmast önskad adress.
(iv) Orderhistorik används till att presentera historiken för användaren samt för att beräkna svarsfrekvens och genomsnittliga svarstider.
(v) IP adressen används för att skapa ett konto hos Ridås betalleverantör Stripe.

13.4    Användare har rätt att, utan kostnad, få information och registerutdrag om den behandling av personuppgifter som Ridå utför avseende Användare. Användare har även rätt att begära korrigering, radering eller blockering av personuppgifter som är felaktiga.

13.5    Andra parter som tar del av dina användaruppgifter från Ridå.

Vi delar dina personuppgifter med:
(i) Polisen vid utredning av brott.
(ii) Stripe, Inc för betalningslösning.
(iii) Svedea AB eller sådan leverantör som från tid till annan ersätter denne för försäkring av uthyrningsobjekt.
(iv) Heroku, Google Cloud Services och Amazon Web Services eller sådan leverantör som från tid till annan ersätter dessa för hantering av server miljöer såsom databaser och applikationer.
(v) Intercom.io eller sådan leverantör som från tid till annan ersätter denne för hantering av kundsupport.
(vi) Customer.io eller sådan leverantör som från tid till annan ersätter denne för hantering av e-postmeddelanden såsom bokningsbekräftelse och välkomstbrev.
(vii) Twillio eller sådan leverantör som från tid till annan ersätter denne för hantering av sms notiser vid hyresbokningar.
(viii) IT-konsulter som vi från tid till annan anlitar för service och utveckling av våra system.

I de fall vi överför dina uppgifter till ett annat företag som behandlar dina personuppgifter på vårt uppdrag i egenskap av ett personuppgiftsbiträde har vi biträdesavtal på plats med strikta instruktioner om behandlingen av personuppgifter, konfidentialitet och säkerhet.

13.5    Har du frågor eller invändningar om hur vi hanterar dina personuppgifter, vänligen kontakta:
E-mail: [info@rida.se]
Telefon: [nummer]
Adress: [adress]

Om annat inte anges i dessa Villkor eller i Applikationen, äger Ridå, eller Ridås licensgivare, samtliga immateriella och andra rättigheter, inklusive upphovsrätt och rättigheter till varumärke och know-how, till Tjänsten och Applikationen. Användare får inte utan Ridås skriftliga samtycke distribuera, licensiera, modifiera, kopiera eller på annat sätt använda innehållet i Applikationen i vidare utsträckning än vad som krävs för att använda Tjänsten, om annat inte följer av tvingande lag.

Uthyrning via Tjänsten omfattas inte av ångerrätt enligt distansavtalslagen (lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler).

16.1    Applikationen riktas enbart gentemot Användare som bereder sig åtkomst till Applikationen från Sverige såvida inte annat anges i Villkoren.

16.2    Användare som bereder sig åtkomst till Applikationen från en plats utanför Sverige är ansvarig att följa lokala lagar om, och i den utsträckning, sådana lagar är tillämpliga.

16.3    Om någon bestämmelse i dessa Villkor bedöms vara olaglig, ogiltig eller inte verkställbar av någon annan anledning så ska sådan bestämmelse anses vara utelämnad och ska inte påverka giltigheten eller verkställigheten av någon av de återstående bestämmelserna i Villkoren.

16.4    Dessa Villkor utgör hela avtalet mellan Ridå och Användare avseende användandet av Tjänsten och ersätter alla tidigare avtal och utfästelser med avseende på detta.

16.5    Dessa Villkor har upprättats och ska tolkas i enlighet med svensk rätt.

Om tvist föreligger mellan Ridå och Användare med anledning av dessa Villkor eller av annan anledning ska parterna i första hand försöka lösa tvisten genom överenskommelse. Om parterna inte kan enas kan tvisten avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden i den mån nämnden är behörig att pröva frågan. I annat fall avgörs tvisten av allmän domstol i Sverige med Stockholms tingsrätt som första instans.

Sök

januari 2021

 • M
 • T
 • O
 • T
 • F
 • L
 • S
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

februari 2021

 • M
 • T
 • O
 • T
 • F
 • L
 • S
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
Price

Jämför annonser

Jämför